Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2010

ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΕΣ ΕΒΡΟΥ !

Ιστορικά Στοιχεία
Η Εθνοφυλακή συγκροτήθηκε για πρώτη φορά το 1843, με σκοπό «τη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας – ευταξίας και της υπεράσπισης των θεμελιωδών νόμων του Κράτους». Ανήκε στο Υπουργείο Εσωτερικών και η οργάνωσή της γινόταν κατά Δήμο, ο οποίος αναλάμβανε και την αντίστοιχη δαπάνη.
Με τη μορφή αυτή λειτούργησε έως το 1880, οπότε και αφομοιώθηκε με την Εφεδρεία του Ενεργού Στρατού. Μετά την απελευθέρωση της χώρας από τις Γερμανικές κατοχικές δυνάμεις το 1944, συγκροτήθηκε εκ νέου με αποστολή την εμπέδωση και τήρηση της τάξης και της δημόσιας ασφάλειας, μέχρι αναδιοργανώσεως της Χωροφυλακής.
Η απαιτούμενη νομική βάση παρέχεται στην Εθνοφυλακή με ΝΔ του 1970 και με νόμο του 1982 διαμορφώνεται το ισχύον νομικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η λειτουργία της Εθνοφυλακής στη χώρα μας μέχρι σήμερα.

ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗ:
... Αναπόσπαστο τμήμα των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.
Η Εθνοφυλακή είναι μια οργανωμένη στρατιωτική δύναμη, η οποία συμβάλλει στην άμυνα της χώρας. Οι Μονάδες της έχουν την ίδια οργάνωση με τις ενεργές Μονάδες και διαθέτουν οπλικά συστήματα ανάλογα με την αποστολή τους.
Το δυναμικό της αποτελείται από έμπειρους άντρες της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι αφ΄ ενός έχουν υποστεί στρατιωτική εκπαίδευση κατά την εκπλήρωση της στρατιωτικής τους θητείας και με τη συμμετοχή τους σε εθνικές ασκήσεις στο διάστημα της εφεδρείας τους, αφ΄ ετέρου συνεχίζουν να εκπαιδεύονται στα πλαίσια της αποστολής των Μονάδων τους.
Το γεγονός της εμπειρίας και της διαρκούς εκπαίδευσής τους, σε συνδυασμό με το βαθύ εθνικό συναίσθημα και την αίσθηση της αποστολής της προάσπισης των εστιών και της γης των προγόνων και απογόνων τους, καθιστά τις Μονάδες Εθνοφυλακής, ισχυρή αποτρεπτική δύναμη.
Οι Μονάδες Εθνοφυλακής είναι βασικά στατικές Μονάδες των οποίων τα όρια ευθύνης κατ΄ αρχήν συμπίπτουν με τα όρια της διοικητικής διαίρεσης της χώρας.
Η Εθνοφυλακή επανδρώνεται από προσωπικό Ενεργού Στρατού, Εφεδρείας και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν υπηρετεί και από πολιτικό προσωπικό με ειδικές γνώσεις για κάλυψη ειδικών αναγκών.
Συγκροτείται από τον καιρό της ειρήνης ως Ένοπλη Δύναμη του Στρατού Ξηράς, για την ενίσχυση και υποστήριξη στην ειρήνη, στην επιστράτευση και στο πόλεμο των Ενόπλων Δυνάμεων προς εκπλήρωση της αποστολής τους, ενώ συμβάλλει και στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.