Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ - ΕΦΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6 ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 3421/2005 - ΦΕΚ 302/Α'/13.12.2005 ΑΡΘΡΑ 49 - 50.

 ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΙΠΟΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Τ Ι Π Ο Τ Α ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ !
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Κάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της Πατρίδας, σύμφωνα με τους ορισμούς των νόμων.


ΝΟΜΟΣ 3421/2005 - ΦΕΚ 302/Α'/13.12.2005 ΑΡΘΡΑ 49 - 50

Αρθρο 49

Στρατιωτικές υποχρεώσεις εφέδρων

1. Στην εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων εγγράφονται, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους, οι οπλίτες και οι έφεδροι οπλίτες που απολύονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και οι αστυφύλακες και αρχιφύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας και αντίστοιχα των υπολοίπων Σωμάτων, που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις ειδικές για αυτούς διατάξεις και δεν έχουν εγγραφεί στην εφεδρεία Σώματος.

2. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εκπλήρωσης εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης οι αναφερόμενοι στις υποπαραγράφους α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του νόμου αυτού. Αυτοί δεν εγγράφονται στην εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων και εφόσον έχουν εγγραφεί, διαγράφονται.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται:
α. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία εγγραφής και διαγραφής από την εφεδρεία.
β. Η διαδικασία κατανομής των εφέδρων στους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.
γ. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία μεταφοράς από την εφεδρεία κλάδου στην εφεδρεία άλλου κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων.
δ. Οι υποχρεώσεις των εφέδρων και οι συνέπειες της μη συμμόρφωσης τους.
ε. Ο τρόπος και η διαδικασία πρόσκλησης των εφέδρων για εκτέλεση στρατιωτικής υπηρεσίας.
στ. Οι εξαιρούμενοι από την πρόσκληση για κατάταξη έφεδροι.
ζ. Η διαδικασία και ο τρόπος κατάταξης των εφέδρων.
η. Η διάρκεια της εφεδρικής υποχρέωσης και η διαδικασία απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις των οπλιτών από την εφεδρεία.
θ. Οι άδειες που χορηγούνται στους εφέδρους και ο χρόνος που δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
ι. Κάθε λεπτομέρεια, αναγκαία για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

4. Οι έφεδροι εγγράφονται στην εφεδρεία του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Οι απομακρυνόμενοι ή απολυόμενοι ή αποβαλλόμενοι μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.) και της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.), μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εγγράφονται στην εφεδρεία του Στρατού Ξηράς.

5. Οι έφεδροι που κατατάσσονται ως Επαγγελματίες Οπλίτες, εγγράφονται στην εφεδρεία του κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, στον οποίο υπηρέτησαν ως Επαγγελματίες Οπλίτες, εφόσον η διάρκεια της διανυθείσας υπηρεσίας τους είναι τουλάχιστον ίση με την πραγματική στρατιωτική υπηρεσία που καθορίζεται κάθε φορά, για την απόλυση των οπλιτών πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης του κλάδου αυτού.

6. Οι έφεδροι που αρνούνται να παραλάβουν οποιοδήποτε στρατιωτικό έγγραφο διώκονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Αμυνας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο σε εφέδρους για τη μη τήρηση των υποχρεώσεων τους.


Αρθρο 50

Εφεδρεία οπλιτών Σωμάτων

1.  Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμυνας και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας και δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία μεταφοράς εφέδρων από την εφεδρεία των Ενόπλων Δυνάμεων στην εφεδρεία των Σωμάτων.

2.  Οι μεταφερόμενοι σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο έφεδροι διέπονται από τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εφεδρεία των Σωμάτων αυτών.

ΕΦΕΔΡΕΙΑ.