Τετάρτη 3 Μαρτίου 2010

Τακτική Συνεδρίαση του ΚΔΣ της ΑΠΟΕΑ στην Καβάλα.

20 Μαρτίου 2010
Προς τα
Μέλη του ΚΔΣ της ΑΠΟΕΑ

Κοιν.: ΔΕΠΑΘΑ

Φίλοι κ. Συνάδελφοι!

1. Μετά την ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, κατά την συνεδρίαση της 26-11-2009, το ΚΔΣ της ΑΠΟΕΑ θα συνέλθει σε ετήσια τακτική συνεδρία, ως το άρθρο 3 παράγρ. 1α του Κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας της ΑΠΟΕΑ ορίζει, την 20η Μαρτίου 2010, ημέρα Σάββατο και από ώρα 17:00, στην αίθουσα του Ξενοδοχείου ΩΚΕΑΝΙΣ, στην ΚΑΒΑΛΑ, με θέματα:

1. Ενημέρωση επί των δραστηριοτήτων της ΑΠΟΕΑ.
2. ΄Εγκριση πεπραγμένων και Απολογισμού λήξαντος έτους.
3. Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2009.
4. Προγραμματισμός ενεργειών και έγκριση Προϋπολογισμού 2010.
5. Διεθνείς εκπροσωπήσεις.
6 Διοργάνωση Πανελληνίου Συνεδρίου έτους 2011.
7. Ιστοσελίδα ΑΠΟΕΑ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ, Ηλεκτρονική Αλληλογραφία.
8. Λοιπά θέματα-ανακοινώσεις-προτάσεις.

2. Για την πραγματοποίηση του ΚΔΣ ο ΣΕΑΝ Καβάλας ευχαρίστως προσεφέρθη να αναλάβει την φιλοξενία των μελών του ΚΔΣ, η οποία περιλαμβάνει το γεύμα, την δεξίωση και την διανυκτέρευση του Σαββάτου 20/3/2010.
3. Προ της ενάρξεως των εργασιών του ΚΔΣ, στις 16:30, θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΠΟΕΑ.
4. Παρακαλείται ο Διευθυντής ΔΕΠΑΘΑ, Στρατηγός κ. Στυλ. Ντόγαρης, όπως απευθύνει χαιρετισμό στα μέλη του ΚΔΣ.
5. Η παρουσία όλων των μελών του ΚΔΣ είναι απολύτως απαραίτητη για την εξασφάλιση της νομίμου απαρτίας.

Με τιμή


Ο Πρόεδρος


Γρηγ.Φιλ.Κωσταράς
Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών