Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2009

ΣΚΟΠΟΙ ΕΝΩΣΕΩΝ Σ.Ε.ΑΝ. ΚΑΙ Α.Π.Ο.Ε.Α. ! ! ! ! !


Παρουσιάζουμε στους αναγνώστες μας τους σκοπούς των Ενώσεων – Συνδέσμων Έφεδρων Αξιωματικών (ΣΕΑΝ) - Ανωτάτη Πανελλήνιος Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών (ΑΠΟΕΑ) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΞΑΓΕΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ για την λειτουργία τους.

( ΝΟΜΟΣ 3648/2008 - ΦΕΚ 38/Α'/29.2.2008 Ρυθμίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις Άρθρο 19 « το οποίο παρατίθεται αυτούσιο » ).

Άρθρο 19 ( αυτούσιο )

Σκοποί των Ενώσεων.

Το άρθρο 2 του ν. 1301/1982 (ΦΕΚ 132 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Σκοπός των παραπάνω Ενώσεων είναι:
α. Η ενημέρωση των Εφέδρων σε Εφεδρεία Αξιωματικών που απολύονται από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) επί των τεχνολογικών εξελίξεων που οφείλονται στην εισαγωγή νέων οπλικών συστημάτων και των σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και ηγεσίας.
β. Η βελτίωση της ετοιμότητας των εφεδρικών δυνάμεων της Χώρας για την καλύτερη αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, καθώς επίσης και προβλημάτων που ανακύπτουν σε περίπτωση επιστράτευσης και πολεμικής κινητοποίησης.
γ. Η ανάπτυξη δραστηριότητας για την προώθηση του εθελοντισμού.
δ. Η ανάπτυξη ευρείας πολιτιστικής δραστηριότητας για την προώθηση του εφεδρικού πνεύματος.
ε. Η καλλιέργεια της ψυχικής ενότητας μεταξύ των εκτός των τάξεων των Ενόπλων Δυνάμεων Εφέδρων Αξιωματικών και η επιδίωξη της ηθικής και πνευματικής εξύψωσής τους και
στ. Η διατήρηση της επαφής τους με τις Ένοπλες Δυνάμεις.».

ΣΧΟΛΙΟ " ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ " - Π Ω Σ ! ! ! ! ! !

Μπορεί να πραγματοποιηθεί η ενημέρωση των Εφέδρων σε Εφεδρεία Αξιωματικών που απολύονται από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) επί των τεχνολογικών εξελίξεων που οφείλονται στην εισαγωγή νέων οπλικών συστημάτων και των σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και ηγεσίας.

Μπορεί να πραγματοποιηθεί η βελτίωση της ετοιμότητας των εφεδρικών δυνάμεων της Χώρας για την καλύτερη αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, καθώς επίσης και προβλημάτων που ανακύπτουν σε περίπτωση επιστράτευσης και πολεμικής κινητοποίησης.

Μπορεί να πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη δραστηριότητας για την προώθηση του εθελοντισμού.

Μπορεί να πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη ευρείας πολιτιστικής δραστηριότητας για την προώθηση του εφεδρικού πνεύματος.

Μπορεί να πραγματοποιηθεί η καλλιέργεια της ψυχικής ενότητας μεταξύ των εκτός των τάξεων των Ενόπλων Δυνάμεων Εφέδρων Αξιωματικών και η επιδίωξη της ηθικής και πνευματικής εξύψωσής τους.

Μπορεί να πραγματοποιηθεί η διατήρηση της επαφής τους με τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Και τέλος μπορούν οι Έφεδροι σε Εφεδρεία Αξιωματικοί που απολύονται από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) κατά την πραγματοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων να φέρουν στρατιωτική στολή και εάν όχι πως θα παρουσιάζονται.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ !